Indsats til unge med angst og depression

AA

Indsatsen udbydes i mere end 40 kommuner 
Se kommunerne og tag kontakt HER

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. En ny indsats hjælper 15-25-årige, der har symptomer på angst eller depression, med at få det bedre. Indsatsen styrke de unges psykiske helbred og reducere deres symptomer. De  motiveres også til at starte uddannelse eller job, og får støtte, så deres frafald forebygges. 

Unge AogD

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1]. Det anslås at op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mentale helbredsproblemer [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan generelt få store negative konsekvenser for de unge. Derfor har Komiteen testet det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [3] på 15-25-årige med symptomer på angst og depression. Testen omfatter også afprøvning af nye organisationsstrukturer og rekrutteringsstrategier.

Status på projektet

Kurset er nu afprøvet blandt unge mellem 15 og 25 år i 40 kommuner og gået i drift.

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en evaluering af pilot-afprøvningen. Blandt deltagerne i undersøgelsen var 35 % under uddannelse, 4 % i arbejde og 54 % uden for uddannelse og arbejde. Alle havde symptomer på angst og depression. 28 % oplevede desuden symptomer på stress. Udbytte og tilfredshed omkring kurset svarer til det, man ser på kurset for voksne. Evalueringen viser, at: 

  • 60 % er blevet bedre til at håndtere deres symptomer
  • 72 % er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig
  • 85 % oplever kurset som relevant eller meget relevant for deres situation
  • 83 % er tilfredse eller meget tilfredse med kurset

Statens Institut for Folkesundhed effektevaluerer kurset i 2018-2019. Evalueringen skal undersøge kursets effekt på de unges symptomer og mestring samt effekt på tilknytning til uddannelse og job. Evalueringen forventes klar ultimo 2019. 

Foruden pilotrapporten er der udarbejdet en række anbefalinger til implementering. Rapport og anbefalinger kan læses HER.

Udvikling 
Ungeindsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i 38 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Evidensbaseret indsats
Ungeindsatsen er baseret på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Kurset har tidligere vist at kunne reducere symptomer på angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungdomsuddannelserne [4]. 

LÆR AT TACKLE-programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af mere end 30 års forskning i mestring [5]. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.

LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge kan udbydes af kommuner, regioner,  patientforeninger og andre organisationer. Ønsker din organisation at udbyde kurset, bedes du kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kontakt 

Chefkonsulent Lea Hegaard
Mail la@sundkom.dk
Tel. 2266 2671 / 3547 5741

 


[1] http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852123/FULLTEXT01.pdf

[2] http://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

[3] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/evaluering-af-satspuljeprojektet-laer-at-tackle-angst-og-depression

[4] /media/117568/l_r_at_tackle_angst_og_depression_-_erfaringer_med_unge_kfs_2016.pdf

[5] http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html

Se også: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF